Bärbyleden 3 genom Uppsala
E4 Motorväg
55 Bärbyleden
Platser
Datum
Collage
Register
Om bilderna
Kontakt
Uppdateringar
e455.se

Gamla Uppsalagatan

Gamla Uppsalagatan passerar på bro över Bärbyleden i markplanet och Bärbyleden är därför nerschaktad ganska djupt här. Bron planerades först som en "grön bro" med buskar och planteringar, något som dock utgick i ett sent skede av ekonomiska skäl.

Datum: 16 november 2006, 3 september 2006, 25 juni 2006, 27 maj 2006, 19 april 2006, 7 april 2006, 16 mars 2006, 31 januari 2006, 9 december 2005, 4 november 2005, 15 oktober 2005, 25 augusti 2005, 27 maj 2005, 22 maj 2005, 6 mars 2005, 10 oktober 2004

16 november 2006

Datumsida | Upp
(Bild-ID: 55-0663)
(Bild-ID: 55-0664)
(Bild-ID: 55-0665)
(Bild-ID: 55-0666)
(Bild-ID: 55-0667)
(Bild-ID: 55-0668)
(Bild-ID: 55-0669)
(Bild-ID: 55-0670)
(Bild-ID: 55-0671)
(Bild-ID: 55-0672)

3 september 2006

Datumsida | Upp
(Bild-ID: 55-0547)
(Bild-ID: 55-0548)
(Bild-ID: 55-0549)
(Bild-ID: 55-0550)
(Bild-ID: 55-0551)

25 juni 2006

Datumsida | Upp
(Bild-ID: 55-0732)
(Bild-ID: 55-0733)
(Bild-ID: 55-0734)
(Bild-ID: 55-0735)
(Bild-ID: 55-0736)
(Bild-ID: 55-0737)
(Bild-ID: 55-0738)
(Bild-ID: 55-0742)

27 maj 2006

Datumsida | Upp
(Bild-ID: 55-0474)
(Bild-ID: 55-0475)

19 april 2006

Datumsida | Upp
Gjutformen för överbyggnaden på bron vid Gamla Uppsalagatan byggs. Vy norrifrån. (Bild-ID: 55-0441)
Bron för Gamla Uppsalagatan sedd söderifrån. (Bild-ID: 55-0442)

7 april 2006

Datumsida | Upp
Vy västerut från Gamla Uppsalagatan. Närmast i bild har det bildats en mindre insjö av smältvatten. (Bild-ID: 55-0417)
Gjutformen för bron för Gamla Uppsalagatan byggs. (Bild-ID: 55-0418)

16 mars 2006

Datumsida | Upp
Byggnadsställningen för gjutformen till bron för Gamla Uppsalagatan är nu på plats. (Bild-ID: 55-0338)
Brobygget vid Gamla Uppsalagatan sett söderifrån. (Bild-ID: 55-0339)
Det södra brofästet till bron för Gamla Uppsalagatan är färdiggjutet. (Bild-ID: 55-0340)
Brons mittstöd är färdiggjutet. (Bild-ID: 55-0341)
Brobyggets södra del sett österut från Gamla Uppsalagatan. (Bild-ID: 55-0342)
Gjutform byggs vid det norra brofästet. (Bild-ID: 55-0343)
Brobygget vid Gamla Uppsalagatan sett norrifrån. (Bild-ID: 55-0344)
Vy västerut ffån Gamla Uppsalagatan. Som jämförelse, se bild 55-0023 från 6 mars 2005 för situationen ett år tidigare. (Bild-ID: 55-0345)
Mitt mellan Gamla Uppsalagatan och Vattholmavägen byggs en gång- och cyckelbana på bro över vägen. Pålning för brons mittstöd syns mitt i bild. (Bild-ID: 55-0346)
På båda sidor av den nya vägen, här väster om Gamla Uppsalagatan, läggs jordvallar upp för bullerskydd. (Bild-ID: 55-0347)
Dagvattendamm strax norr om Gamla Uppsalagatan. (Bild-ID: 55-0369)
Ett nytt hus, sannolikt något slags teknikhus, intill dagvattendammen. (Bild-ID: 55-0370)

31 januari 2006

Datumsida | Upp
Schaktarbeten strax öster om Gamla Uppsalagatan. (Bild-ID: 55-0295)
Transport av schaktmassor i väglinjen. (Bild-ID: 55-0296)
Transporterna av jordmassor i väglinjen måste korsa de vägar som går genom arbetsområdet. På grund av detta är både vägen och gång-och cykelvägen täckt av ett tjockt lerlager, vilket nog inte uppskattas av alla gångtrafikanter. (Bild-ID: 55-0297)
Vy österut från Vattholmavägen med den nu färdiga bron för GC-vägen Kastellparken-Lagerlöfsparken mitt i bild. (Bild-ID: 55-0298)
Norra brofästet till den blivande bron för Gamla Uppsalagatan byggs. (Bild-ID: 55-0299)
Södra brofästet till den blivande bron för Gamla Uppsalagatan. (Bild-ID: 55-0300)
Översikt över brobyggena vid Gamla Uppsalagatan. (Bild-ID: 55-0301)

9 december 2005

Datumsida | Upp
Vy österut från Gamla Uppsalagatan. I förgrunden pålning för norra brofästet till bron för Gamla Uppsalagatan. (Bild-ID: 55-0250)
Förberedande arbeten med bron för Gamla Uppsalagatan i den djupa schaktgropen omedelbart öster om Gamla Uppsalagatans förbifartsväg. Vy åt sydost. (Bild-ID: 55-0251)
Pålar som skall användas vid brobygget för Gamla Uppsalagatan. (Bild-ID: 55-0252)
En grävmaskin nere i schaktgropen öster om Gamla Uppsalagatan. (Bild-ID: 55-0253)
En maskin för grundförstärkning strax öster om Gamla Uppsalagatan. (Bild-ID: 55-0254)
Bron för GC-vägen Kastellparken-Lagerlöfsparken sedd från Gamla Uppsalagatan. (Bild-ID: 55-0255)

4 november 2005

Datumsida | Upp
Vy västerut från Gamla Uppsalagatan i norra delen av vägbyggesområdet. (Bild-ID: 55-0201)
Bygget på västra sidan om Gamla Uppsalagatan närmast Dagermansgatan. Här, liksom i den norra delen av byggområdet vid Gamla Uppsalagatan pågår arbeten med grundförstärkning. (Bild-ID: 55-0202)
Vy österut från Gamla Uppsalagatan. Området omedelbart öster om Gamla Uppsalagatan håller på att schaktas ur. (Bild-ID: 55-0203)
Schaktgrop ungefär där Gamla Uppsalagatan tidigare gick och där en bro för samma gata nu skall byggas. (Bild-ID: 55-0204)
Vy från Gamla Uppsalagatan mot bygget av bron för GC-vägen Kastellparken-Lagerlöfsparken. (Bild-ID: 55-0205)

15 oktober 2005

Datumsida | Upp
Vy söderut från korsningen mellan Gamla Uppsalagatan och Runebergsgatan. Gamla Uppsalagatan i sin gamla sträckning är nu uppriven, men brobygget har inte kommit igång. (Bild-ID: 55-0169)
Vy österut i byggområdet med brobyggena för GC-vägen Kastellparken-Lagerlöfsparken och Råbyvägen. (Bild-ID: 55-0170)
Arbetsmaskiner intill Gamla Uppsalagatans förbifartsväg. (Bild-ID: 55-0171)

25 augusti 2005

Datumsida | Upp
Gamla Uppsalagatan i tillfällig sträckning genom vägreservatet. Vy från rondellen i korsningen med Runebergsgatan. (Bild-ID: 55-0111)
Gamla Uppsalagatans förbifartsväg, här sedd norrut från infarten till Dagermansgatan. (Bild-ID: 55-0112)
Den ursprungliga delen av Gamla Uppsalagatan genom byggområdet används för tillfället som uppställningsplats. (Bild-ID: 55-0113)
Översikt över arbetena öster om Gamla Uppsalagatan. (Bild-ID: 55-0114)

27 maj 2005

Datumsida | Upp
Uppschaktade jordmassor på södra sidan av byggområdet. Vy från Gamla Uppsalagatan. (Bild-ID: 55-0086)
Ett område i närheten av GC-vägen Kastrellparken-Lagerlöfsparken som har förberetts för markförstärkning. (Bild-ID: 55-0087)
Grundförstärkning med kalkcementpelare mellan Gamla Uppsalagatan och GC-vägen Kastellparken-Lagerlöfsparken. (Bild-ID: 55-0088)

22 maj 2005

Datumsida | Upp
Vy västerut från Gamla Uppsalagatan. Utöver avverkning har ännu inga byggarbeten påbörjats här. (Bild-ID: 55-0050)
Vy österut från Gamla Uppsalagatan. Längre bort kan man se att jordmassor har schaktats ut till sidorna av vägområdet för att bilda bullerskyddande vallar. (Bild-ID: 55-0051)
Grushög vid Gamla Uppsalagatan. I bakgrunden Runebergsgatan med den jordvall som hänger samman med nedgrävningen av kraftledningen parallellt med vägbygget. (Bild-ID: 55-0052)
Där det översta jordlagret har schaktats bort börjar man förbereda för grundförstärkning. (Bild-ID: 55-0053)

6 mars 2005

Datumsida | Upp
Vy västerut i Bärbyledens sträckning från Gamla Uppsalagatan. Ännu har inga arbeten påbörjats här. (Bild-ID: 55-0023)
Gamla Uppsalagatan genom vägreservatet för Bärbyleden, vy mot Nyby. Gamla Uppsalagatan skall gå över Bärbyleden på en bred bro som skall rymma både vägen, gång- och cykelväg samt träd- och buskplanteringar. (Bild-ID: 55-0024)
Vy österut i Bärbyledens sträckning, ännu har inga byggen påbörjats. Den skidåkande fotografen kom också med på bilden... (Bild-ID: 55-0025)
Vy österut från Gamla Uppsalagatan. GC-vägen som syns i bild skall läggas på bro över Bärbyleden. Skogen mitt i bild kommer att huggas der för att ge plats åt Bärbyleden. (Bild-ID: 55-0026)
Vy från Gamla Uppsalagatan. Kraftledningen som går genom vägreservatet skall grävas ner. (Bild-ID: 55-0027)

10 oktober 2004

Datumsida | Upp
Vy österut i från rondellen i korsningen mellan Runebergsgatan och Gamla Uppsalagatan. (Bild-ID: 55-0007)
Gamla Uppsalagatans passage genom vägreservatet mellan Nyby och Löten. Vy söderut. (Bild-ID: 55-0008)