Bärbyleden 3 genom Uppsala
E4 Motorväg
55 Bärbyleden
Platser
Datum
Collage
Register
Om bilderna
Kontakt
Uppdateringar
e455.se

15 oktober 2005

Bro- och tunnelarbeten, schakt- och förstärkningsarbeten pågår i hela byggområdet.

Platser: Lötenkullen, Ostkustbanan och Vattholmavägen, Gamla Uppsalagatan, GC-väg Kastellparken-Lagerlöfsparken, Råbyvägen, GC-väg Nyby-Gränby, Österleden

Lötenkullen

Platssida | Upp
Schaktningen för Bärbyleden vid Lötens gård sedd från södra sidan av Tycho Hedéns väg. Den tillfälliga vägen till Lötens gård syns också gå tvärs över vägområdet. (Bild-ID: 55-0173)
På platsen där det rivna huset stod finns nu bara en djup grop med en hög slänt upp till Lötens gård. (Bild-ID: 55-0174)
Vy mot tunnelbyggesarbetena vid Lötenkullen från södra sidan av Tycho Hedéns väg. (Bild-ID: 55-0175)
Gutformen till grundplattan för det norra tunnelröret har börjat byggas. Vy österut. (Bild-ID: 55-0176)
Vy österut från tunnelbyggena vid Lötenkullen. (Bild-ID: 55-0177)

Ostkustbanan och Vattholmavägen

Platssida | Upp
Huset på Lötens gård som skulle rivas är nu borta och man har schaktat många meter ner i backen där det stod. (Bild-ID: 55-0172)

Gamla Uppsalagatan

Platssida | Upp
Vy söderut från korsningen mellan Gamla Uppsalagatan och Runebergsgatan. Gamla Uppsalagatan i sin gamla sträckning är nu uppriven, men brobygget har inte kommit igång. (Bild-ID: 55-0169)
Vy österut i byggområdet med brobyggena för GC-vägen Kastellparken-Lagerlöfsparken och Råbyvägen. (Bild-ID: 55-0170)
Arbetsmaskiner intill Gamla Uppsalagatans förbifartsväg. (Bild-ID: 55-0171)

GC-väg Kastellparken-Lagerlöfsparken

Platssida | Upp
Brobygget för GC-vägen över Bärbyleden pågår förfullt. Brofästena är gjutna och gjutform för brobanan håller på att byggas. (Bild-ID: 55-0168)

Råbyvägen

Platssida | Upp
Gutformen för bron för Råbyleden börjar bli färdig, här sedd från norr. (Bild-ID: 55-0165)
Bron för råbyleden byggs mellan Råbyledens tidigare sträckning och dess tillfälliga förbifartsväg. (Bild-ID: 55-0166)
Vy västerut i byggområdet från Råbyvägen. Närmast skymtar brobygget för GC-vägen Kastellparken-Lagerlöfsparken. (Bild-ID: 55-0167)

GC-väg Nyby-Gränby

Platssida | Upp
Den nya sträckningen av gång- och cykelvägen Nyby-Gränby sedd från den gamla. Till vänster skall GC-vägen passera under Råbyvägen och till höger unde Bärbyleden. (Bild-ID: 55-0160)
GC-vägen kommer här att passera under Råbyvägen som läggs ungefär där nuvarande Runebergsgatan går. (Bild-ID: 55-0161)
Bärbyledsbygget sett österut från nuvarande GC-väg Nyby-Gränby. (Bild-ID: 55-0162)
Bygget av bron för Råbyleden sedd från nuvarande GC-väg Nyby-Gränby. (Bild-ID: 55-0163)
Den nya sträckningen av GC-vägen sedd norrut från byggenas södra sida. (Bild-ID: 55-0164)

Österleden

Platssida | Upp
Vy åt nordväst från Österleden på södra sidan av bygget. Österledens anslutning söderifrån till rondellen i korsningen med Bärbyleden börjar bli synlig. (Bild-ID: 55-0156)
Rondellen i korsningen mellean Bärbyleden och Österleden syns nu. Vy västerut från Österleden. (Bild-ID: 55-0157)
Vy österut från Österleden mot trafikplats Bärbyleden på den nya motorvägen utanför Uppsala. Detta är den östra änden av Bärbyledsbygget. (Bild-ID: 55-0158)
Ett tjockt lager av bergkross har lagts ut i väglinjen öster om Österleden. (Bild-ID: 55-0159)