Bärbyleden 3 genom Uppsala
E4 Motorväg
55 Bärbyleden
Platser
Datum
Collage
Register
Om bilderna
Kontakt
Uppdateringar
e455.se

GC-väg Nyby-Gränby

GC-vägen mellan Gränby och Nyby i höjd med tennishallen förläggs i tunnel under Bärbyleden som här närmar sig markplanet. GC-vägen går också under förlängningen av Råbyvägen närmare Nyby.

Datum: 16 november 2006, 3 september 2006, 25 juni 2006, 27 maj 2006, 19 april 2006, 7 april 2006, 16 mars 2006, 31 januari 2006, 9 december 2005, 4 november 2005, 15 oktober 2005, 25 augusti 2005, 27 maj 2005

16 november 2006

Datumsida | Upp
(Bild-ID: 55-0698)
(Bild-ID: 55-0699)
(Bild-ID: 55-0700)
(Bild-ID: 55-0701)
(Bild-ID: 55-0702)

3 september 2006

Datumsida | Upp
(Bild-ID: 55-0591)
(Bild-ID: 55-0592)
(Bild-ID: 55-0593)
(Bild-ID: 55-0594)
(Bild-ID: 55-0595)
(Bild-ID: 55-0596)
(Bild-ID: 55-0597)

25 juni 2006

Datumsida | Upp
(Bild-ID: 55-0710)
(Bild-ID: 55-0711)
(Bild-ID: 55-0712)
(Bild-ID: 55-0713)
(Bild-ID: 55-0714)
(Bild-ID: 55-0715)
(Bild-ID: 55-0716)
(Bild-ID: 55-0717)
(Bild-ID: 55-0718)
(Bild-ID: 55-0719)
(Bild-ID: 55-0720)
(Bild-ID: 55-0721)
(Bild-ID: 55-0722)
(Bild-ID: 55-0723)
(Bild-ID: 55-0724)
(Bild-ID: 55-0725)
(Bild-ID: 55-0726)
(Bild-ID: 55-0727)
(Bild-ID: 55-0728)
(Bild-ID: 55-0729)

27 maj 2006

Datumsida | Upp
(Bild-ID: 55-0478)
(Bild-ID: 55-0479)
(Bild-ID: 55-0480)

19 april 2006

Datumsida | Upp
Vy österut från gång- och cykelvägen Nyby-Gränby. Den nya vägporten för GC-vägen under Bärbyleden skymtar mitt i bild. I bakgrunden cirkulationsplatsen vid Österleden. (Bild-ID: 55-0430)
Bron för Råbyvägen sedd från GC-vägen Nyby-Gränby. (Bild-ID: 55-0431)
Träkonstruktiner som använts vid bygget av Råbyvägens bro i bakgrunden ligger nu upplagda i vägområdet. (Bild-ID: 55-0432)
GC-vägen som ska byggas söderifrån via Råbyvägens bro skall ansluta till GC-vägen Nyby-Gränby strax norr om Bärbyleden. (Bild-ID: 55-0433)
Den förlängda råbyvägen byggs parallellt med nuvarande Runebergsgatan. (Bild-ID: 55-0434)
Uppfarten till Råbyvägens bro över Bärbyleden på norra sidan. (Bild-ID: 55-0435)
Råbyvägens fortsättning upp mot Österleden börjar ta form. (Bild-ID: 55-0436)

7 april 2006

Datumsida | Upp
Gjutformen för GC-tunneln under den förlängda Råbyvägen börjar bli färdig. (Bild-ID: 55-0420)
Gjutformen för GC-vägen Nyby-Gränby under den förlängda Råbyvägen, här sedd söderifrån. (Bild-ID: 55-0421)
En del av vägporten för GC-vägen Nyby-Gränby under Bärbyleden har gjutits. (Bild-ID: 55-0422)
Råbyvägens förlängning strax norr om GC-vägen Nyby-Gränby. I bortre delen av bilden kan man skymta den kommande anslutningspunkten för Österleden. (Bild-ID: 55-0427)
Österledens anslutningspunkt till den förlängda Råbyvägen. Vy från väster. (Bild-ID: 55-0428)
Arbeten med Råbyvägens förlängning. Till vänster vägporten för GC-vägen Nyby-Gränby. (Bild-ID: 55-0429)

16 mars 2006

Datumsida | Upp
En finplanerad bullerskyddsvall mellan Råbyvägen och nuvarande GC-vägen Nyby-Gränby (Bild-ID: 55-0353)
Bullerskyddsvallen på norra sidan är färdigplanerad upp till GC-vägens nya vägport. (Bild-ID: 55-0354)
Vy från nuvarande GC-väg mot arbetsplatsen för den nya GC-vägens vägport under Bärbyleden. (Bild-ID: 55-0355)
Ännu finns ett hål i bullerskyddsvallen på norra sidan för att nuvarande gång- och cykelväg skall kunna passera genom den. (Bild-ID: 55-0356)
Även på södra sidan passerar GC-vägen genom en halvfärdig bullerskyddsvall. (Bild-ID: 55-0357)
Planeringsarbeten på norra sidan av den norra bullerskyddsvallen strax väster om nuvarande GC-väg. (Bild-ID: 55-0358)
Vägporten för gång-och cykelbanans passage under den förlängda Råbyvägen byggs. (Bild-ID: 55-0359)
Armeringsarbeten på gjutformen till GC-vägens vägport under den förlängda Råbyvägen. (Bild-ID: 55-0360)
Vägporten för GC-vägen under Bärbyleden byggs. (Bild-ID: 55-0366)
Vy åt nordost från gång- och cykelvägen Nyby-Gränby vid tennishallen. (Bild-ID: 55-0367)

31 januari 2006

Datumsida | Upp
Bygget av vägport för gång- och cykelvägen Nyby-Gränby under Bärbyleden pågår. (Bild-ID: 55-0310)
GC-vägens nya sträckning genom byggområdet. (Bild-ID: 55-0311)
Planering av bullerskyddsvallar på norra sidan av vägen mellan GC-vägen Nyby-Gänby och Råbyvägen. (Bild-ID: 55-0312)
Gång- och cykelvägen går ännu ungefär i sin ursprungliga sträckning genom arbetsområdet. (Bild-ID: 55-0313)
Vy västerut från GC-vägen Nyby-Gänby. Närmast bron för Råbyvägen. (Bild-ID: 55-0314)
På norra sidan av vägen skall en gång-och cykelväg från södra sidan av vägen via bron för Råbyvägen ansluta till GC-vägen Nyby-Gränby. (Bild-ID: 55-0315)
Råbyvägen skall på norra sidan av Bärbyleden förlängas och läggs parallellt med nuvarande Runebergsgatan. (Bild-ID: 55-0316)
Gång- och cykelvägen skall dras under den förlängda Råbyvägen bredvid nuvarande Runebergsgatan. (Bild-ID: 55-0317)
Gjutformen för vägporten under den förlängda Råbyvägen håller på att byggas. (Bild-ID: 55-0318)

9 december 2005

Datumsida | Upp
Bygget av en GC-tunnel under den nya sträckningen av Råbyvägen. (Bild-ID: 55-0260)
Den nya sträckningen av Råbyvägen nordost om GC-vägen Nyby-Gränby. (Bild-ID: 55-0261)
Bron för Råbyvägen sedd från GC-vägen Nyby-Gränby. (Bild-ID: 55-0262)
Den nya sträckningen av gång- och cykelvägen under Bärbyleden. (Bild-ID: 55-0263)

4 november 2005

Datumsida | Upp
Passagen för GC-vägen Nyby-Gränby under Bärbyleden. (Bild-ID: 55-0213)
Bron för Råbyvägen sedd från GC-vägen Nyby-Gränby. (Bild-ID: 55-0214)
Ett vägarbetsfordon parkerat mellan den nya och gamla sträckningen av GC-vägen Nyby-Gränby. (Bild-ID: 55-0215)
Vy österut i Bärbyledens sträckning fårn CG-vägen. (Bild-ID: 55-0216)
GC-vägen Nyby-Gränby ska också passera under Råbyvägen i ny sträckning parallell med nuvarande Runebergsgatan. (Bild-ID: 55-0217)
Bygget av GC-tunnel under Råbyvägens förlängning. (Bild-ID: 55-0218)
Vy västerut från GC-vägens passage av blivande Råbyvägens fortsättning österut från bron över Bärbyleden. (Bild-ID: 55-0219)
Den nya sträckningen av Råbyvägen norr om GC-vägen Nyby-Gränby. (Bild-ID: 55-0220)

15 oktober 2005

Datumsida | Upp
Den nya sträckningen av gång- och cykelvägen Nyby-Gränby sedd från den gamla. Till vänster skall GC-vägen passera under Råbyvägen och till höger unde Bärbyleden. (Bild-ID: 55-0160)
GC-vägen kommer här att passera under Råbyvägen som läggs ungefär där nuvarande Runebergsgatan går. (Bild-ID: 55-0161)
Bärbyledsbygget sett österut från nuvarande GC-väg Nyby-Gränby. (Bild-ID: 55-0162)
Bygget av bron för Råbyleden sedd från nuvarande GC-väg Nyby-Gränby. (Bild-ID: 55-0163)
Den nya sträckningen av GC-vägen sedd norrut från byggenas södra sida. (Bild-ID: 55-0164)

25 augusti 2005

Datumsida | Upp
Vy västerut i arbetsområdet från gång- och cykelvägen i höjd med tennishallen. (Bild-ID: 55-0125)
Vy österut från GC-vägen.Bakom grusvallen mitt i bild skall en tunnel för GC-vägen under Bärbyleden byggas. (Bild-ID: 55-0126)
Vy österut från GC-vägen, något närmare tennishallen än föregående bild. Bärbyleden går här upp i markplanet för att möta Österleden i en cirkulationsplats. (Bild-ID: 55-0127)
Bygge av den nya sträckningen av GC-vägen Nyby-Gränby under Bärbyleden. Vy norrut mot Nyby. (Bild-ID: 55-0128)
Vy österut från byggområdets norra sida. När den nya GC-vägen har gått under Bärbyleden på väg mot Nyby kommer den nästan upp i markplanet för att sedan gå ner igen under Råbyvägen. (Bild-ID: 55-0129)

27 maj 2005

Datumsida | Upp
Kraftledningen i vägreservatet grävs ner, här utanför tennishallen. (Bild-ID: 55-0064)
Stora schaktarbeten på båda sidor om gång- och cykelvägen mellan tennishallen och Nyby. (Bild-ID: 55-0065)
Uppsalas lerjordar kommer i dagen när det stora vägbygget drar fram. (Bild-ID: 55-0066)
Vy österut från gång- och cykelvägen mellan Nyby och Gränby. (Bild-ID: 55-0067)
En schaktmaskin står barperad intill korsningen mellan Runebergsgatan och Fredrika Bremersgatan. (Bild-ID: 55-0068)
Fler vägarbetsfordon står uppställda intill Runebergsgatan. (Bild-ID: 55-0069)