Bärbyleden 3 genom Uppsala
E4 Motorväg
55 Bärbyleden
Platser
Datum
Collage
Register
Om bilderna
Kontakt
Uppdateringar
e455.se

27 maj 2005

Här finns bilder från nästan hela bygget. I väster har kraftledningen grävts ner och tågtrafiken trafikerar förbigångsspåret förbi byggarbetsplatsen. I övrigt pågår schaktarbeten och förstärkning med kalkcementpelare.

Platser: Ostkustbanan och Vattholmavägen, Gamla Uppsalagatan, GC-väg Kastellparken-Lagerlöfsparken, Råbyvägen, GC-väg Nyby-Gränby, Österleden

Ostkustbanan och Vattholmavägen

Platssida | Upp
Nedgrävningen av kraftledningen är färdig på sträckan över Lötenkullen och mellan Ostkustbanan/Vattholmavägen och Lötenkullen. (Bild-ID: 55-0089)
Den avverkade skogens frånvaro gör att man nu kan se husen på Dagermansgatan direkt från Vattholmavägen vid Runebergsgatan. (Bild-ID: 55-0090)
Ett X2000-tåg passerar på Ostkustbanan genom byggområdet på det nya förbigångsspåret som nu tagits i bruk. (Bild-ID: 55-0091)

Gamla Uppsalagatan

Platssida | Upp
Uppschaktade jordmassor på södra sidan av byggområdet. Vy från Gamla Uppsalagatan. (Bild-ID: 55-0086)
Ett område i närheten av GC-vägen Kastrellparken-Lagerlöfsparken som har förberetts för markförstärkning. (Bild-ID: 55-0087)
Grundförstärkning med kalkcementpelare mellan Gamla Uppsalagatan och GC-vägen Kastellparken-Lagerlöfsparken. (Bild-ID: 55-0088)

GC-väg Kastellparken-Lagerlöfsparken

Platssida | Upp
Kraftledningens kablar byter sida strax väster om gång- och cykelvägen mellan Kastellparken och Lagerlöfsparken. Väster om platsen går de på Bärbyledens norra sida och öster om platsen på den södra sidan. Här har de i ett tidigt skede av bygget grävts ner så djupt att man sedan kan schakta ner vägen till dess rätta läge några meter under marknivån. (Bild-ID: 55-0084)
Kaftledningskablarna har här grävts ner under gång- och cykelvägen mellan Kastellparken och Lagerlöfsparken omedelbart söder om Runebergsgatan. (Bild-ID: 55-0085)

Råbyvägen

Platssida | Upp
Råbyvägens tidigare anslutning till Runebergsgatan. Råbyvägen har nu fått en tillfällig förbifartsväg under tiden en ny bro över Bärbyleden byggs. (Bild-ID: 55-0070)
Den här skylten mitt bland schaktmassor vid Bärbyledsbygget skvallrar om att det tidigare har gått en väg här, nämligen Råbyvägen och dess kurva strax före korsningen med Runebergsgatan. (Bild-ID: 55-0071)
Förstärkning av marken med hjälp av kalkcementpelare. Maskinen borrar sig ner och på vägen upp sprutar man ut en kalk-vattenblandning. (Bild-ID: 55-0072)
Här kommer borren upp ur marken och lite kalk sprids ut i luften som ett grått moln. (Bild-ID: 55-0073)
"Borren" på maskinen på föregående bilder mer i närbild. (Bild-ID: 55-0074)
Råbyvägen i ny sträckning ansluter nu till Runebergsgatan vid Elin Wägnersgatan. Vy söderut. (Bild-ID: 55-0075)
Där Råbyvägen tidigare gick har man nu schaktat en grop för att påbörja brobygget. Vy österut, i förgrunden Råbyvägens förbifart. (Bild-ID: 55-0076)
Slänterna ska få rätt dosering. Vy österut från Råbyledens förbifart. (Bild-ID: 55-0077)
Husen på Lagerlöfsgatan döljs nu delvis bakom schaktmassor som lagts upp. Vy söderut. (Bild-ID: 55-0078)
Schaktad grop strax söder om Råbyvägen. Vy västerut. (Bild-ID: 55-0079)
Schaktmassor har också lagts upp på den norra sidan av vägbygget intill Runebergsgatan. (Bild-ID: 55-0080)
Kraftledningens kablar grävs ner på södra sidan om den blivande Bärbyleden vid passagen av Råbyvägen. (Bild-ID: 55-0081)
Råbyvägens förbifartsväg sedd söderifrån. Vägen sväger nu vänster istället för som tidigare och när bygget är klart svagt åt höger. (Bild-ID: 55-0082)
Vy från Runebergsgatan strax söder om Råbyvägen mot den schaktade gropen söder om Råbyvägen samt husen på Lagerlöfsgatan. (Bild-ID: 55-0083)

GC-väg Nyby-Gränby

Platssida | Upp
Kraftledningen i vägreservatet grävs ner, här utanför tennishallen. (Bild-ID: 55-0064)
Stora schaktarbeten på båda sidor om gång- och cykelvägen mellan tennishallen och Nyby. (Bild-ID: 55-0065)
Uppsalas lerjordar kommer i dagen när det stora vägbygget drar fram. (Bild-ID: 55-0066)
Vy österut från gång- och cykelvägen mellan Nyby och Gränby. (Bild-ID: 55-0067)
En schaktmaskin står barperad intill korsningen mellan Runebergsgatan och Fredrika Bremersgatan. (Bild-ID: 55-0068)
Fler vägarbetsfordon står uppställda intill Runebergsgatan. (Bild-ID: 55-0069)

Österleden

Platssida | Upp
Schaktning har påbörjats öster om österleden omedelbart norr om den f.d. halkbanan. Vy Västerut (Bild-ID: 55-0054)
Den f.d. halkbanan är nu stängd och uppriven för att ge plats åt Bärbyleden och dess anslutning till den nya motorvägen utanför Uppsala. (Bild-ID: 55-0055)
En hel del skog har avverkats kring Österleden, både på den östra och på den västra sidan. (Bild-ID: 55-0056)
Vy åt nordväst mot Nyby från en plats strax öster om Österleden. Skog har huggits i hörnet mellan Runebergsgatan och Österleden för att ge plats åt Råbyvägen som skall gå en sväng här och ansluta till Bärbyleden i rondellen vid Österleden. (Bild-ID: 55-0057)
Platsen för rondellen vid Österleden har nu avverkats. Vy västerut. (Bild-ID: 55-0058)
Österledens väg in i rondellen österifrån är nu utstakad. I bakgrunden Uppsalas nya vattenverk. (Bild-ID: 55-0059)
Vy åt nordost från Österleden. Man kan på vissa ställen skymta den nya motorvägen som går strax bakom f.d. halkbanan. Här skall Bärbyleden ansluta till motorvägen. (Bild-ID: 55-0060)
Rekreationscykelvägen mellan UTK-hallen och Österleden som tidigare sligrade sig genom skogen har fått ett lite nytt utseende då skogen försvann. (Bild-ID: 55-0061)
Utstakning och schaktning av den nya Bärbyleden västerut från Österleden. (Bild-ID: 55-0062)
Vy åt nordost mot Nyby från en plats strax väster om Österleden. Schaktning för den nya vägen pågår förfullt. (Bild-ID: 55-0063)