Bärbyleden 3 genom Uppsala
E4 Motorväg
55 Bärbyleden
Platser
Datum
Collage
Register
Om bilderna
Kontakt
Uppdateringar
e455.se

Råbyvägen

Råbyvägen byggs på bro över Bärbyleden och området kring denna bro dokumenteras här. Råbyvägen kommer sedan att förlängas åt nordost för att ansluta till Bärbyleden i höjd med Österleden.

Datum: 16 november 2006, 3 september 2006, 25 juni 2006, 2 juni 2006, 27 maj 2006, 19 april 2006, 7 april 2006, 16 mars 2006, 31 januari 2006, 9 december 2005, 4 november 2005, 15 oktober 2005, 25 augusti 2005, 27 maj 2005, 10 oktober 2004

16 november 2006

Datumsida | Upp
(Bild-ID: 55-0696)
(Bild-ID: 55-0697)
(Bild-ID: 55-0703)
(Bild-ID: 55-0704)
(Bild-ID: 55-0705)
(Bild-ID: 55-0706)

3 september 2006

Datumsida | Upp
(Bild-ID: 55-0563)
(Bild-ID: 55-0564)
(Bild-ID: 55-0565)
(Bild-ID: 55-0566)
(Bild-ID: 55-0567)
(Bild-ID: 55-0568)
(Bild-ID: 55-0569)
(Bild-ID: 55-0570)
(Bild-ID: 55-0571)
(Bild-ID: 55-0572)
(Bild-ID: 55-0573)
(Bild-ID: 55-0574)
(Bild-ID: 55-0575)
(Bild-ID: 55-0576)
(Bild-ID: 55-0577)
(Bild-ID: 55-0578)
(Bild-ID: 55-0579)
(Bild-ID: 55-0580)
(Bild-ID: 55-0581)
(Bild-ID: 55-0582)
(Bild-ID: 55-0583)
(Bild-ID: 55-0584)
(Bild-ID: 55-0585)
(Bild-ID: 55-0586)
(Bild-ID: 55-0587)
(Bild-ID: 55-0588)
(Bild-ID: 55-0589)
(Bild-ID: 55-0590)

25 juni 2006

Datumsida | Upp
(Bild-ID: 55-0708)
(Bild-ID: 55-0709)
(Bild-ID: 55-0730)

2 juni 2006

Datumsida | Upp
(Bild-ID: 55-0487)
(Bild-ID: 55-0488)

27 maj 2006

Datumsida | Upp
(Bild-ID: 55-0476)
(Bild-ID: 55-0477)

19 april 2006

Datumsida | Upp
Släntjustering pågår strax söder om Råbyvägen. (Bild-ID: 55-0437)
Markarbeten pågår under dn nya bron för Råbyvägen, här vid det norra brofästet. (Bild-ID: 55-0438)
Släntjustering under den södra delen av Råbyvägens bro över Bärbyleden. (Bild-ID: 55-0439)

7 april 2006

Datumsida | Upp
Vy västerut från Råbyvägen. (Bild-ID: 55-0419)

16 mars 2006

Datumsida | Upp
Justering av slänt på vägens norra sida strax väster om Råbyvägen. (Bild-ID: 55-0348)
Byggena öster om Råbyvägen med Råbyvägens bro i förgrunden. (Bild-ID: 55-0349)
Vy västerut från Råbyvägens provisoriska sträckning genom arbetsområdet. (Bild-ID: 55-0350)
En grävmaskin mellan två jordvallar på Bärbyledens södra sida strax väster om Råbyvägen. (Bild-ID: 55-0351)
Den först upplagda jordvallen på södra sidan om Bärbyleden väster om Råbyvägen flyttas norrut närmare Bärbyleden och frigör mark som i framtiden eventuellt kan bebyggas. (Bild-ID: 55-0352)

31 januari 2006

Datumsida | Upp
Uppfarten till den nya bron för Råbyvägen används för tillfället som parkering. (Bild-ID: 55-0305)
Vy västerut i väglinjen från Råbyvägen. (Bild-ID: 55-0306)
Bron för Råbyvägen, vars gjutform nu har rivits helt. (Bild-ID: 55-0307)
Vy österut i väglinjen under den nya bron för Råbyvägen. (Bild-ID: 55-0308)
Träkonstruktioner uppradade intill Råbyvägens bro. Dessa skall användas på annan plats inom vägbygget, vilket framgår av senare foton. (Bild-ID: 55-0309)

9 december 2005

Datumsida | Upp
Bron för Råbyvägen är nu gjuten och ramper upp till den har börjat byggas, här den södra. (Bild-ID: 55-0257)
Råbyvägsbron, vars gjutform nu har börjat rivas. Vy västerifrån. (Bild-ID: 55-0258)
Den norra rampen till bron för Råbyvägen. (Bild-ID: 55-0259)

4 november 2005

Datumsida | Upp
Bron för råbyvägen håller på att byggas, här sedd söderifrån. (Bild-ID: 55-0210)
Bron för Råbyvägen, sedd västerifrån. (Bild-ID: 55-0211)
Jordvallarna strax söder om Råbyvägen håller på att flyttas. Till vänster syns vallarna som lades upp i inledningsskedet av bygget, till höger jordvallar som ligger närmare vägen. Området vid kraftledningen kan bli aktuellt för nybyggnation av bbostäder. (Bild-ID: 55-0212)

15 oktober 2005

Datumsida | Upp
Gutformen för bron för Råbyleden börjar bli färdig, här sedd från norr. (Bild-ID: 55-0165)
Bron för råbyleden byggs mellan Råbyledens tidigare sträckning och dess tillfälliga förbifartsväg. (Bild-ID: 55-0166)
Vy västerut i byggområdet från Råbyvägen. Närmast skymtar brobygget för GC-vägen Kastellparken-Lagerlöfsparken. (Bild-ID: 55-0167)

25 augusti 2005

Datumsida | Upp
Ett lager av grovt stenkross har lagts ut i gropen strax söder om Råbyvägen. (Bild-ID: 55-0120)
Norra brofästet på bron för Råbyvägen håller på att byggas. (Bild-ID: 55-0121)
Byggnation av södra brofästet på bron för Råbyvägen. (Bild-ID: 55-0122)
Brobyggena vid Råbyvägen. Mellan brofärstena kan man se resterna av Råbyvägens sträckning före byggena. (Bild-ID: 55-0123)
Vägbygget öster om Råbyvägen har kommit så långt att man kan börja föreställa sig hur den nya vägen kommer att se ut. (Bild-ID: 55-0124)

27 maj 2005

Datumsida | Upp
Råbyvägens tidigare anslutning till Runebergsgatan. Råbyvägen har nu fått en tillfällig förbifartsväg under tiden en ny bro över Bärbyleden byggs. (Bild-ID: 55-0070)
Den här skylten mitt bland schaktmassor vid Bärbyledsbygget skvallrar om att det tidigare har gått en väg här, nämligen Råbyvägen och dess kurva strax före korsningen med Runebergsgatan. (Bild-ID: 55-0071)
Förstärkning av marken med hjälp av kalkcementpelare. Maskinen borrar sig ner och på vägen upp sprutar man ut en kalk-vattenblandning. (Bild-ID: 55-0072)
Här kommer borren upp ur marken och lite kalk sprids ut i luften som ett grått moln. (Bild-ID: 55-0073)
"Borren" på maskinen på föregående bilder mer i närbild. (Bild-ID: 55-0074)
Råbyvägen i ny sträckning ansluter nu till Runebergsgatan vid Elin Wägnersgatan. Vy söderut. (Bild-ID: 55-0075)
Där Råbyvägen tidigare gick har man nu schaktat en grop för att påbörja brobygget. Vy österut, i förgrunden Råbyvägens förbifart. (Bild-ID: 55-0076)
Slänterna ska få rätt dosering. Vy österut från Råbyledens förbifart. (Bild-ID: 55-0077)
Husen på Lagerlöfsgatan döljs nu delvis bakom schaktmassor som lagts upp. Vy söderut. (Bild-ID: 55-0078)
Schaktad grop strax söder om Råbyvägen. Vy västerut. (Bild-ID: 55-0079)
Schaktmassor har också lagts upp på den norra sidan av vägbygget intill Runebergsgatan. (Bild-ID: 55-0080)
Kraftledningens kablar grävs ner på södra sidan om den blivande Bärbyleden vid passagen av Råbyvägen. (Bild-ID: 55-0081)
Råbyvägens förbifartsväg sedd söderifrån. Vägen sväger nu vänster istället för som tidigare och när bygget är klart svagt åt höger. (Bild-ID: 55-0082)
Vy från Runebergsgatan strax söder om Råbyvägen mot den schaktade gropen söder om Råbyvägen samt husen på Lagerlöfsgatan. (Bild-ID: 55-0083)

10 oktober 2004

Datumsida | Upp
Vy från Råbyvägen västerut i den nya vägens sträckning. Ännu har inga arbeten påbörjats här. (Bild-ID: 55-0004)
Råbyvägen genom vägreservatet, vy norrut mot korsningen med Runebergsgatan. (Bild-ID: 55-0005)
Vy österut i den nya vägens sträckning från Runebergsgatan strax söder om korsningen med Råbyvägen. (Bild-ID: 55-0006)