Bärbyleden 3 genom Uppsala
E4 Motorväg
55 Bärbyleden
Platser
Datum
Collage
Register
Om bilderna
Kontakt
Uppdateringar
e455.se

31 januari 2006

Byggen pågår längs hela vägbygget. Tunnelbygge pågår vid Lötenkullen, brobyggen vid järnvägen och vid Gamla Uppsalagatan, Råbyvägens bro är färdiggjuten och vägportar byggs vid tennishallen.

Platser: Lötenkullen, Ostkustbanan och Vattholmavägen, Gamla Uppsalagatan, GC-väg Kastellparken-Lagerlöfsparken, Råbyvägen, GC-väg Nyby-Gränby

Lötenkullen

Platssida | Upp
En del av en kraftleningsstolpe ligger på Lötenkullens västra sluttning sedan karfledningen har rivits även över Lötenkullen. (Bild-ID: 55-0275)
Lötenkullen sedd västerifrån från gång- och cykelbanan mot Gamla Uppsala. Kraftledningen över åsen är riven. (Bild-ID: 55-0276)
Lötenkullens östre sluttning sedd uppifrån. Kraftledningsstolpen som stod högst upp på åsen ligger nu nervält i sluttningen. (Bild-ID: 55-0277)
Överdelen av den västligaste kraftledningsstolpen på Lötenkullens västra sida ligger på marken. Stolpen stod på andra sidan cykelbanan i bildens nederkant. (Bild-ID: 55-0278)
Bottenplattan för norra tunnelröret genom Lötenkullen håller på att ta form. Den tredje etappen av bottenplattan håller på att armeras. (Bild-ID: 55-0279)
Förberedelse för gjutning av tredje etappen av norra tunnelrörets bottenplatta. Armeringsjärnen längst ut till vänster skall gjutas in i tunnelns yttervägg. (Bild-ID: 55-0280)
På norra sidan av vägen på västra sidan om tunneln skall en stödmur byggas, vilket här förbereds. (Bild-ID: 55-0281)
Armering av den sista delen av norra tunnelrörets bottenplatta. (Bild-ID: 55-0282)
Under bygget av tunneln vid Lötenkullen leds trafiken på Bärbyleden från Sala/Enköpingshållet upp i rondellen i trafikplats Röbo för att möta E4-trafiken norrifrån där. Därför är den södra körbanan på bärbyleden genom trfikplatsen inte snöröjd. (Bild-ID: 55-0283)
Vy från Lötenkullen mot Löten och de stora schaktarbeten som nu utförs mellan Vattholmavägen mitt i bild och Gamla Uppsalagatan. (Bild-ID: 55-0284)
Byggena österut sett från Lötenkullen. (Bild-ID: 55-0285)

Ostkustbanan och Vattholmavägen

Platssida | Upp
Vy västerut från Vattholmavägen. Från vänster kommer nuvarande E4 och från höger ansluter den nya Bärbyleden. På andra sidan järnvägen mitt i bild syns den avskiljningsdamm för dagvatten som håller på att byggas. (Bild-ID: 55-0286)
Bygget av järnvägsbron över Bärbyleden. Arbetena utförs i spontade schakt alldeles intill det tillfälliga förbigångsspåret. (Bild-ID: 55-0287)
En grävmaskin gräver upp schaktmassor ur det djupa schaktet. De grova horisontella stålrören i bakgrunden håller isär stålsponten så att den inte rasar in i schaktgropen. (Bild-ID: 55-0288)
Vy norrut från Vattholmavägen söder om den nya vägen. Området för den nya vägen är nu rensat och förberedande byggarbeten kan påbörjas även här. (Bild-ID: 55-0289)
Schaktning mellan Vattholmavägen och Gamla Uppsalagatan. Närmast i bild har även krossmaterial lagts ut på den blivande vägsträckningen. (Bild-ID: 55-0290)
Vy västerut från Vattholmavägens förbifartsfäg. Området mellan järnvägen och förbifartsvägen är nu tomt. (Bild-ID: 55-0291)
Vy österut från Vattholmavägens förbifartsfäg. Här syns påfartsrampen för trafik norrut/västerut på Bärbyleden från Tycho Hedéns väg. (Bild-ID: 55-0292)
Påfartsrampen från Tycho Hedéns väg svänger här in under sig själv och ut på Bärbyleden. (Bild-ID: 55-0293)
Kraftledningsstolpen som stod uppe på Lötenkullen ligger nu på dess ostsluttning. (Bild-ID: 55-0294)

Gamla Uppsalagatan

Platssida | Upp
Schaktarbeten strax öster om Gamla Uppsalagatan. (Bild-ID: 55-0295)
Transport av schaktmassor i väglinjen. (Bild-ID: 55-0296)
Transporterna av jordmassor i väglinjen måste korsa de vägar som går genom arbetsområdet. På grund av detta är både vägen och gång-och cykelvägen täckt av ett tjockt lerlager, vilket nog inte uppskattas av alla gångtrafikanter. (Bild-ID: 55-0297)
Vy österut från Vattholmavägen med den nu färdiga bron för GC-vägen Kastellparken-Lagerlöfsparken mitt i bild. (Bild-ID: 55-0298)
Norra brofästet till den blivande bron för Gamla Uppsalagatan byggs. (Bild-ID: 55-0299)
Södra brofästet till den blivande bron för Gamla Uppsalagatan. (Bild-ID: 55-0300)
Översikt över brobyggena vid Gamla Uppsalagatan. (Bild-ID: 55-0301)

GC-väg Kastellparken-Lagerlöfsparken

Platssida | Upp
Schaktarbeten vid Runebergsgatan i höjd med Kastellparken. Runebergsgatan ska här läggas om något för att GC-vägen inte skall få för stora lutningar vid passagen över Bärbyleden. (Bild-ID: 55-0302)
Transport över gång- och cykelvägen som ger upphov till ett tjockt kaddigt lertäcke över vägen. (Bild-ID: 55-0303)
Bron för gång- och cykelvägen är nu gjuten, men har ännu inte tagits i bruk. (Bild-ID: 55-0304)

Råbyvägen

Platssida | Upp
Uppfarten till den nya bron för Råbyvägen används för tillfället som parkering. (Bild-ID: 55-0305)
Vy västerut i väglinjen från Råbyvägen. (Bild-ID: 55-0306)
Bron för Råbyvägen, vars gjutform nu har rivits helt. (Bild-ID: 55-0307)
Vy österut i väglinjen under den nya bron för Råbyvägen. (Bild-ID: 55-0308)
Träkonstruktioner uppradade intill Råbyvägens bro. Dessa skall användas på annan plats inom vägbygget, vilket framgår av senare foton. (Bild-ID: 55-0309)

GC-väg Nyby-Gränby

Platssida | Upp
Bygget av vägport för gång- och cykelvägen Nyby-Gränby under Bärbyleden pågår. (Bild-ID: 55-0310)
GC-vägens nya sträckning genom byggområdet. (Bild-ID: 55-0311)
Planering av bullerskyddsvallar på norra sidan av vägen mellan GC-vägen Nyby-Gänby och Råbyvägen. (Bild-ID: 55-0312)
Gång- och cykelvägen går ännu ungefär i sin ursprungliga sträckning genom arbetsområdet. (Bild-ID: 55-0313)
Vy västerut från GC-vägen Nyby-Gänby. Närmast bron för Råbyvägen. (Bild-ID: 55-0314)
På norra sidan av vägen skall en gång-och cykelväg från södra sidan av vägen via bron för Råbyvägen ansluta till GC-vägen Nyby-Gränby. (Bild-ID: 55-0315)
Råbyvägen skall på norra sidan av Bärbyleden förlängas och läggs parallellt med nuvarande Runebergsgatan. (Bild-ID: 55-0316)
Gång- och cykelvägen skall dras under den förlängda Råbyvägen bredvid nuvarande Runebergsgatan. (Bild-ID: 55-0317)
Gjutformen för vägporten under den förlängda Råbyvägen håller på att byggas. (Bild-ID: 55-0318)