Bärbyleden 3 genom Uppsala
E4 Motorväg
55 Bärbyleden
Platser
Datum
Collage
Register
Om bilderna
Kontakt
Uppdateringar
e455.se

25 augusti 2005

Bilder från hela bygget. I väster gjuts hålet mitt i GC-tunneln under E4:an vid Röbo igen och förberedelser för trafikomledningar inför tunnelbygget vid Lötenkullen pågår. Kraftledningen i vägsträngningen tas ner vid passagen av järnvägen och Gamla Uppsalagatan har fått ny tillfällig sträckning. Brobyggen för GC-vägarna i östra delen av byggområdet har påbörjats, liksom arbeten med bron för Råbyvägen. Slutligen har även Österleden fått ny sträckning under sommaren.

Platser: Lötenkullen, Ostkustbanan och Vattholmavägen, Gamla Uppsalagatan, GC-väg Kastellparken-Lagerlöfsparken, Råbyvägen, GC-väg Nyby-Gränby, Österleden

Lötenkullen

Platssida | Upp
Gjutning vid vägporten för GC-vägen mellan Svartbäcken och Röbo på Tycho Hedéns väg omedelbart öster om Röborondellen och alldeles intill platsen där tunneln genom Lötenkullen skall byggas. Vägporten hadde tidigare en öppning mellan de båda körbanorna, men denna gjuts nu igen. (Bild-ID: 55-0103)
Något begränsad framkomlighet på GC-vägen Svartbäcken-Röbo då gjutformen hålls på plats med byggställningar. (Bild-ID: 55-0104)
Delvis nerriven kraftledning vid Lötens gård. I en första etapp revs kraftledningen mellan Lötens gård och GC-vägen Kastellparken-Lagerlöfsparken. Här korsar nämligen den gamla kraftledningens sträckning och den nya Bärbyledens sträckning varandra. (Bild-ID: 55-0105)
Gjutningsarbetena omedelbart öster om Röborondellen, nu sedda från öster från platsen där dunneln genom Lötenkullen skall byggas. (Bild-ID: 55-0106)
Arbeten i diket på södergående körbana på Tycho Hedéns väg strax öster om Lötenkullen. Ttunneln genom åsen skall byggas i två etapper, först det norra tunnelröret, sedan det södra. Under tiden det norra röret byggs kommer all trafik att gå på den södra körbanan, där då också en del av diket måste tas i anspråk. (Bild-ID: 55-0107)
Fortsatta arbeten längs Tycho Hedéns väg inför trafikomläggningen vid tunnelbygget. (Bild-ID: 55-0108)

Ostkustbanan och Vattholmavägen

Platssida | Upp
rbeten med att riva kraftledningen i vägreservatet pågår, här alldeles intill Ostkustbanan. (Bild-ID: 55-0100)
Grundförstärkningsarbeten har utförts i området mellan Ostkustbanan och Lötens gård. (Bild-ID: 55-0101)
Tomma kraftledningsstolpar öster om Vattholmavägens förbifart genom byggområdet. (Bild-ID: 55-0102)
Avverkning av träd på gården mellan Vattholmavägens förbifart och dess ursprungliga sträckning. (Bild-ID: 55-0109)
Grävmaskenen tar tag om stammen och bryter av trädet som före detta hade sågats av delvis med motorsåg. (Bild-ID: 55-0110)

Gamla Uppsalagatan

Platssida | Upp
Gamla Uppsalagatan i tillfällig sträckning genom vägreservatet. Vy från rondellen i korsningen med Runebergsgatan. (Bild-ID: 55-0111)
Gamla Uppsalagatans förbifartsväg, här sedd norrut från infarten till Dagermansgatan. (Bild-ID: 55-0112)
Den ursprungliga delen av Gamla Uppsalagatan genom byggområdet används för tillfället som uppställningsplats. (Bild-ID: 55-0113)
Översikt över arbetena öster om Gamla Uppsalagatan. (Bild-ID: 55-0114)

GC-väg Kastellparken-Lagerlöfsparken

Platssida | Upp
En grop har schaktats ut strax söder om GC-vägen Kastellparken-Lagerlöfsparken för att kunna bygga bron för GC-vägen. (Bild-ID: 55-0115)
Detalj av pålningen för GC-vägsbron på den norra sidan. (Bild-ID: 55-0116)
Pålning mitt i vägområdet för bropelare till bron för gång- och cykelvägen. (Bild-ID: 55-0117)
På den södra sidan har man börjat bygga gjutform för brofästet till GC-vägsbron. (Bild-ID: 55-0118)
Vy från gång- och cykelvägen Kastellparken-Lagerlöfsparken österut i den nya Bärbyledens sträckning. (Bild-ID: 55-0119)

Råbyvägen

Platssida | Upp
Ett lager av grovt stenkross har lagts ut i gropen strax söder om Råbyvägen. (Bild-ID: 55-0120)
Norra brofästet på bron för Råbyvägen håller på att byggas. (Bild-ID: 55-0121)
Byggnation av södra brofästet på bron för Råbyvägen. (Bild-ID: 55-0122)
Brobyggena vid Råbyvägen. Mellan brofärstena kan man se resterna av Råbyvägens sträckning före byggena. (Bild-ID: 55-0123)
Vägbygget öster om Råbyvägen har kommit så långt att man kan börja föreställa sig hur den nya vägen kommer att se ut. (Bild-ID: 55-0124)

GC-väg Nyby-Gränby

Platssida | Upp
Vy västerut i arbetsområdet från gång- och cykelvägen i höjd med tennishallen. (Bild-ID: 55-0125)
Vy österut från GC-vägen.Bakom grusvallen mitt i bild skall en tunnel för GC-vägen under Bärbyleden byggas. (Bild-ID: 55-0126)
Vy österut från GC-vägen, något närmare tennishallen än föregående bild. Bärbyleden går här upp i markplanet för att möta Österleden i en cirkulationsplats. (Bild-ID: 55-0127)
Bygge av den nya sträckningen av GC-vägen Nyby-Gränby under Bärbyleden. Vy norrut mot Nyby. (Bild-ID: 55-0128)
Vy österut från byggområdets norra sida. När den nya GC-vägen har gått under Bärbyleden på väg mot Nyby kommer den nästan upp i markplanet för att sedan gå ner igen under Råbyvägen. (Bild-ID: 55-0129)

Österleden

Platssida | Upp
Trafiken på Österleden går nu på en tillfällig väg genom byggområdet från korsningen med Runebergsgatan. (Bild-ID: 55-0130)
Österleden har rivits upp för att ge plats för byggandet av en cirkulationsplats för anslutning av Österleden till Bärbyleden. (Bild-ID: 55-0131)
Vy från korsningen mellan Österleden och Runebergsgatan. Här kommer de flesta förändringar i det lokala vägnätet att ske i samband med Bärbyledsbygget. (Bild-ID: 55-0132)
Vy österut från Österleden. Broräcken på broarna i trafikplats Bärbyleden på den nya motorvägen. Dessutom ser man jordvallar som har schaktats upp i samband med Bärbyledsbygget. (Bild-ID: 55-0133)
Arbeten på platsen där rondellen för korsningen mellan Österleden och Bärbyleden. Vy söderut från Österledens förbifartsväg. (Bild-ID: 55-0134)
Vy åt nordväst från Österleden vid platsen för rondellen. (Bild-ID: 55-0135)
Österleden går in på sin vanliga sträckning i höjd med den f.d. halkbanan. (Bild-ID: 55-0136)
Trafikplats Bärbyleden på den nya motorvägen utanför Uppsala börjar nu synas från Österleden. (Bild-ID: 55-0137)