Bärbyleden 3 genom Uppsala
E4 Motorväg
55 Bärbyleden
Platser
Datum
Collage
Register
Om bilderna
Kontakt
Uppdateringar
e455.se

Österleden

Vid Österleden byggs en cirkulationsplats med anslutning för trafik till/från Österleden och Råbyleden i samma plan till Bärbyleden. Här dokumenteras också den sista delen av vägen österut ut till Trafikplats Bärbyleden på den nya motorvägen.

Datum: 3 september 2006, 31 juli 2006, 2 juni 2006, 7 april 2006, 16 mars 2006, 9 december 2005, 4 november 2005, 15 oktober 2005, 25 augusti 2005, 27 maj 2005

3 september 2006

Datumsida | Upp
(Bild-ID: 55-0598)
(Bild-ID: 55-0599)
(Bild-ID: 55-0600)
(Bild-ID: 55-0601)
(Bild-ID: 55-0602)
(Bild-ID: 55-0603)
(Bild-ID: 55-0604)
(Bild-ID: 55-0605)
(Bild-ID: 55-0606)
(Bild-ID: 55-0607)
(Bild-ID: 55-0608)
(Bild-ID: 55-0609)
(Bild-ID: 55-0610)
(Bild-ID: 55-0611)
(Bild-ID: 55-0612)
(Bild-ID: 55-0613)
(Bild-ID: 55-0614)
(Bild-ID: 55-0615)
(Bild-ID: 55-0616)
(Bild-ID: 55-0617)
(Bild-ID: 55-0618)
(Bild-ID: 55-0619)
(Bild-ID: 55-0620)
(Bild-ID: 55-0621)
(Bild-ID: 55-0622)

31 juli 2006

Datumsida | Upp
(Bild-ID: 55-0508)
(Bild-ID: 55-0509)
(Bild-ID: 55-0510)
(Bild-ID: 55-0511)
(Bild-ID: 55-0512)
(Bild-ID: 55-0513)
(Bild-ID: 55-0514)

2 juni 2006

Datumsida | Upp
(Bild-ID: 55-0481)
(Bild-ID: 55-0482)
(Bild-ID: 55-0483)
(Bild-ID: 55-0484)
(Bild-ID: 55-0485)
(Bild-ID: 55-0486)

7 april 2006

Datumsida | Upp
Österledens framtida anslutning till rondellen med Bärbyleden syns här från Gränbyhållet. (Bild-ID: 55-0423)
Släntsjutering i närheten av cirkulationsplatsen vid Österleden. (Bild-ID: 55-0424)
Cirkulationsplatsen vid Österleden. (Bild-ID: 55-0425)
Jordvall som kommer att utgöra en del av bullerskyddsvallen längs den nya vägens södra sida. (Bild-ID: 55-0426)

16 mars 2006

Datumsida | Upp
Vy i tidigare Österledens sträckning mot Gamla Uppsala. Till vänster syns en del av cirkulationsplatsen med Bärbyleden. Längre bort ansluter det som skall bli den förlängda Råbyleden. (Bild-ID: 55-0361)
Mitten av cirkulationsplatsen blir en mjukt rundad kulle. (Bild-ID: 55-0362)
Del av cirkulationsplatsen sett mot sydväst. Till vänster ska Österleden från Gränbyhållet ansluta. (Bild-ID: 55-0363)
Jordtransport på norra sidan av Österledens provisoriska förbifart. (Bild-ID: 55-0364)
Jordtransporten försvinner bort på norra sidan om Bärbyleden. (Bild-ID: 55-0365)

9 december 2005

Datumsida | Upp
Österledens anslutning från sydost till cirkulationsplatsen med Bärbyleden. (Bild-ID: 55-0264)
Vy åt nordväst längs Österledens ursprungliga sträckning vid den nya cirkulationsplatsen. (Bild-ID: 55-0265)
Vy västerut från Österleden. Den nya cirkulationsplatsen med anslutningen av Österleden från sydost till vänster. (Bild-ID: 55-0266)
Trafikplats Bärbyleden sedd från Österleden, belyst av en lågt stående decembersol. (Bild-ID: 55-0267)
Jordvallarna öster om Österleden vid f.d. halkbanan. (Bild-ID: 55-0268)
Österledens anslutning från Gamla Uppsala till Råbyvägens förlängning vid Österledens nuvarande korsning med Runebergsgatan. (Bild-ID: 55-0269)

4 november 2005

Datumsida | Upp
Råbyvägen svänger vid österleden 90 grader för att ansluta i rondell med Bärbyleden. Mitt i kurvan ansluter Österleden från Gamla Uppsala. (Bild-ID: 55-0221)
Vy österut, Runebergsgatan i förgrunden. Österleden från Gamla Uppsala kommer från korsningen med Runebergsgatan att svänga svagt åt höger för att ansluta till Råbyvägen. (Bild-ID: 55-0222)
Österledens anslutning till Råbyvägen. Vy åt sydost. (Bild-ID: 55-0223)
Arbeten i Österledens ursprungliga sträckning mellan Runebergsgatan och det nya vattenverket. (Bild-ID: 55-0224)
Cirkulationsplatsen på Bärbyleden vid Österleden börjar ta form. I bakgrunden det nya vattenverket. (Bild-ID: 55-0225)
Råbyvägen/Österledens anslutning norrifrån till cirkulationsplatsen på Bärbyleden. (Bild-ID: 55-0226)
Vy västerut från Österleden och cirkulationsplatsen på Bärbyleden vars former börjar synas. (Bild-ID: 55-0227)
Cirkulationsplatsen med Österledens anslutning från sydost bakom stoppskylten. (Bild-ID: 55-0228)
Cirkulationsplatsens grund har byggts upp med grovt bergkross. (Bild-ID: 55-0229)
Vy österut från Österleden mot trafikplats Bärbyleden. (Bild-ID: 55-0230)
Öster om Österleden vid f.d. halkbanan har men på södra sidan av Bärbyleden lagt upp höga jordvallar. (Bild-ID: 55-0231)

15 oktober 2005

Datumsida | Upp
Vy åt nordväst från Österleden på södra sidan av bygget. Österledens anslutning söderifrån till rondellen i korsningen med Bärbyleden börjar bli synlig. (Bild-ID: 55-0156)
Rondellen i korsningen mellean Bärbyleden och Österleden syns nu. Vy västerut från Österleden. (Bild-ID: 55-0157)
Vy österut från Österleden mot trafikplats Bärbyleden på den nya motorvägen utanför Uppsala. Detta är den östra änden av Bärbyledsbygget. (Bild-ID: 55-0158)
Ett tjockt lager av bergkross har lagts ut i väglinjen öster om Österleden. (Bild-ID: 55-0159)

25 augusti 2005

Datumsida | Upp
Trafiken på Österleden går nu på en tillfällig väg genom byggområdet från korsningen med Runebergsgatan. (Bild-ID: 55-0130)
Österleden har rivits upp för att ge plats för byggandet av en cirkulationsplats för anslutning av Österleden till Bärbyleden. (Bild-ID: 55-0131)
Vy från korsningen mellan Österleden och Runebergsgatan. Här kommer de flesta förändringar i det lokala vägnätet att ske i samband med Bärbyledsbygget. (Bild-ID: 55-0132)
Vy österut från Österleden. Broräcken på broarna i trafikplats Bärbyleden på den nya motorvägen. Dessutom ser man jordvallar som har schaktats upp i samband med Bärbyledsbygget. (Bild-ID: 55-0133)
Arbeten på platsen där rondellen för korsningen mellan Österleden och Bärbyleden. Vy söderut från Österledens förbifartsväg. (Bild-ID: 55-0134)
Vy åt nordväst från Österleden vid platsen för rondellen. (Bild-ID: 55-0135)
Österleden går in på sin vanliga sträckning i höjd med den f.d. halkbanan. (Bild-ID: 55-0136)
Trafikplats Bärbyleden på den nya motorvägen utanför Uppsala börjar nu synas från Österleden. (Bild-ID: 55-0137)

27 maj 2005

Datumsida | Upp
Schaktning har påbörjats öster om österleden omedelbart norr om den f.d. halkbanan. Vy Västerut (Bild-ID: 55-0054)
Den f.d. halkbanan är nu stängd och uppriven för att ge plats åt Bärbyleden och dess anslutning till den nya motorvägen utanför Uppsala. (Bild-ID: 55-0055)
En hel del skog har avverkats kring Österleden, både på den östra och på den västra sidan. (Bild-ID: 55-0056)
Vy åt nordväst mot Nyby från en plats strax öster om Österleden. Skog har huggits i hörnet mellan Runebergsgatan och Österleden för att ge plats åt Råbyvägen som skall gå en sväng här och ansluta till Bärbyleden i rondellen vid Österleden. (Bild-ID: 55-0057)
Platsen för rondellen vid Österleden har nu avverkats. Vy västerut. (Bild-ID: 55-0058)
Österledens väg in i rondellen österifrån är nu utstakad. I bakgrunden Uppsalas nya vattenverk. (Bild-ID: 55-0059)
Vy åt nordost från Österleden. Man kan på vissa ställen skymta den nya motorvägen som går strax bakom f.d. halkbanan. Här skall Bärbyleden ansluta till motorvägen. (Bild-ID: 55-0060)
Rekreationscykelvägen mellan UTK-hallen och Österleden som tidigare sligrade sig genom skogen har fått ett lite nytt utseende då skogen försvann. (Bild-ID: 55-0061)
Utstakning och schaktning av den nya Bärbyleden västerut från Österleden. (Bild-ID: 55-0062)
Vy åt nordost mot Nyby från en plats strax väster om Österleden. Schaktning för den nya vägen pågår förfullt. (Bild-ID: 55-0063)