Bärbyleden 3 genom Uppsala
E4 Motorväg
55 Bärbyleden
Platser
Datum
Collage
Register
Om bilderna
Kontakt
Uppdateringar
e455.se

16 mars 2006

Dokumentation av byggena från järnvägen och österut, med bl.a. Brobyggen vid järnvägen och Gamla Uppsalagatan.

Platser: Ostkustbanan och Vattholmavägen, GC-väg över Tycho Hedéns väg, Gamla Uppsalagatan, GC-väg Kastellparken-Lagerlöfsparken, Råbyvägen, GC-väg Nyby-Gränby, Österleden

Ostkustbanan och Vattholmavägen

Platssida | Upp
Vy från Vattholmavägen österut. Nere till vänster syns anslutningen från Tycho Hedéns väg söderifrån. (Bild-ID: 55-0372)
Vy från Vattholmavägen västerut mot tunnelbygget vid Lötenkullen. (Bild-ID: 55-0373)
Byggarbetsplatsen för den nya järnvägsbron för Ostkustbanan. (Bild-ID: 55-0374)
Dagvattendammen väster om järnvägen mellan nuvarande E4 och den nya Bärbyleden. (Bild-ID: 55-0375)
Bakom all stålspont kan vi här skymta järnvägsbrons norra brofäste. (Bild-ID: 55-0376)
Arbetsområdets djupa schakt är begränsat av stålspont. (Bild-ID: 55-0377)
Tågen passerar nära intill arbetsplatsen. (Bild-ID: 55-0378)

GC-väg över Tycho Hedéns väg

Platssida | Upp
Arbeten på nuvarande E4 Tycho Hedéns väg vid GC-vägsbron omedelbart öster om Vattholmavägen. Vid bygget behöver trafiken flyttas något varför en del av diket tas i anspråk.Dessutom pågår pålning vid det södra brofästet till höger. (Bild-ID: 55-0379)

Gamla Uppsalagatan

Platssida | Upp
Byggnadsställningen för gjutformen till bron för Gamla Uppsalagatan är nu på plats. (Bild-ID: 55-0338)
Brobygget vid Gamla Uppsalagatan sett söderifrån. (Bild-ID: 55-0339)
Det södra brofästet till bron för Gamla Uppsalagatan är färdiggjutet. (Bild-ID: 55-0340)
Brons mittstöd är färdiggjutet. (Bild-ID: 55-0341)
Brobyggets södra del sett österut från Gamla Uppsalagatan. (Bild-ID: 55-0342)
Gjutform byggs vid det norra brofästet. (Bild-ID: 55-0343)
Brobygget vid Gamla Uppsalagatan sett norrifrån. (Bild-ID: 55-0344)
Vy västerut ffån Gamla Uppsalagatan. Som jämförelse, se bild 55-0023 från 6 mars 2005 för situationen ett år tidigare. (Bild-ID: 55-0345)
Mitt mellan Gamla Uppsalagatan och Vattholmavägen byggs en gång- och cyckelbana på bro över vägen. Pålning för brons mittstöd syns mitt i bild. (Bild-ID: 55-0346)
På båda sidor av den nya vägen, här väster om Gamla Uppsalagatan, läggs jordvallar upp för bullerskydd. (Bild-ID: 55-0347)
Dagvattendamm strax norr om Gamla Uppsalagatan. (Bild-ID: 55-0369)
Ett nytt hus, sannolikt något slags teknikhus, intill dagvattendammen. (Bild-ID: 55-0370)

GC-väg Kastellparken-Lagerlöfsparken

Platssida | Upp
Anslutningarna till bron för gång- och cykelvägen Kastellparken-Lagerlöfsparken börjar ta form, men ännu viker GC-vägen av till höger norrut mot Nyby. (Bild-ID: 55-0368)
Runebergsgatans norra sida vid passagen över GC-vägen Kastellparken-Lagerlöfsparken. Runebergsgatan läggs om till en sträckning omedelbart bortom trappan till höger i bild och vägporten slopas. (Bild-ID: 55-0371)

Råbyvägen

Platssida | Upp
Justering av slänt på vägens norra sida strax väster om Råbyvägen. (Bild-ID: 55-0348)
Byggena öster om Råbyvägen med Råbyvägens bro i förgrunden. (Bild-ID: 55-0349)
Vy västerut från Råbyvägens provisoriska sträckning genom arbetsområdet. (Bild-ID: 55-0350)
En grävmaskin mellan två jordvallar på Bärbyledens södra sida strax väster om Råbyvägen. (Bild-ID: 55-0351)
Den först upplagda jordvallen på södra sidan om Bärbyleden väster om Råbyvägen flyttas norrut närmare Bärbyleden och frigör mark som i framtiden eventuellt kan bebyggas. (Bild-ID: 55-0352)

GC-väg Nyby-Gränby

Platssida | Upp
En finplanerad bullerskyddsvall mellan Råbyvägen och nuvarande GC-vägen Nyby-Gränby (Bild-ID: 55-0353)
Bullerskyddsvallen på norra sidan är färdigplanerad upp till GC-vägens nya vägport. (Bild-ID: 55-0354)
Vy från nuvarande GC-väg mot arbetsplatsen för den nya GC-vägens vägport under Bärbyleden. (Bild-ID: 55-0355)
Ännu finns ett hål i bullerskyddsvallen på norra sidan för att nuvarande gång- och cykelväg skall kunna passera genom den. (Bild-ID: 55-0356)
Även på södra sidan passerar GC-vägen genom en halvfärdig bullerskyddsvall. (Bild-ID: 55-0357)
Planeringsarbeten på norra sidan av den norra bullerskyddsvallen strax väster om nuvarande GC-väg. (Bild-ID: 55-0358)
Vägporten för gång-och cykelbanans passage under den förlängda Råbyvägen byggs. (Bild-ID: 55-0359)
Armeringsarbeten på gjutformen till GC-vägens vägport under den förlängda Råbyvägen. (Bild-ID: 55-0360)
Vägporten för GC-vägen under Bärbyleden byggs. (Bild-ID: 55-0366)
Vy åt nordost från gång- och cykelvägen Nyby-Gränby vid tennishallen. (Bild-ID: 55-0367)

Österleden

Platssida | Upp
Vy i tidigare Österledens sträckning mot Gamla Uppsala. Till vänster syns en del av cirkulationsplatsen med Bärbyleden. Längre bort ansluter det som skall bli den förlängda Råbyleden. (Bild-ID: 55-0361)
Mitten av cirkulationsplatsen blir en mjukt rundad kulle. (Bild-ID: 55-0362)
Del av cirkulationsplatsen sett mot sydväst. Till vänster ska Österleden från Gränbyhållet ansluta. (Bild-ID: 55-0363)
Jordtransport på norra sidan av Österledens provisoriska förbifart. (Bild-ID: 55-0364)
Jordtransporten försvinner bort på norra sidan om Bärbyleden. (Bild-ID: 55-0365)