Bärbyleden 3 genom Uppsala
E4 Motorväg
55 Bärbyleden
Platser
Datum
Collage
Register
Om bilderna
Kontakt
Uppdateringar
e455.se

7 april 2006

Bilder från hela vägbygget. Den första etappen av norra tunnelröret vid Lötenkullen har nu gjutits.

Platser: Lötenkullen, Ostkustbanan och Vattholmavägen, GC-väg över Tycho Hedéns väg, Gamla Uppsalagatan, Råbyvägen, GC-väg Nyby-Gränby, Österleden

Lötenkullen

Platssida | Upp
Första etappen av norra tunnelröret är nu gjuten. (Bild-ID: 55-0395)
Den första etappen av tunneln är gjuten och gjutformen flyttas nu vidare. (Bild-ID: 55-0396)
En av gjutformens tre delar har nu flyttats till nästa position för förberedelse av en andra gjutning. (Bild-ID: 55-0397)
Armering i skarven mellan gjutetapperna av tunnelvalvet. (Bild-ID: 55-0398)
Vy åt sydost från Lötenkullen med översikt över byggena öster om åsen. (Bild-ID: 55-0399)
Det gjutna tunnelröret sett västerifrån i vägnivå. (Bild-ID: 55-0400)
Närmare bild av den nygjutna delen av tunneln. Ännu är tunneln ganska kort. (Bild-ID: 55-0401)
Detalj av den norra sidan av västra tunnelmynningen. (Bild-ID: 55-0402)
Detalj av mittdelen av västra tunnelmynningen. (Bild-ID: 55-0403)

Ostkustbanan och Vattholmavägen

Platssida | Upp
Vy från vattholmavägen mot tunnelbygget vid Lötenkullen. I förgrunden dagvattendammen vid järnvägen. (Bild-ID: 55-0410)
Tunnelbygget vid Lötenkullen sett från Vattholmavägen. (Bild-ID: 55-0411)
Bygget av järnvägsbron för Ostkustbanan går vidare. (Bild-ID: 55-0412)
Här kan man nu se att gjutformen för järnvägsbrons överbyggnad har börjat byggas. (Bild-ID: 55-0413)
Vy norrut från Vattholmavägens förbifart mot Nyby och rampen från Tycho Hedéns väg söderifrån. (Bild-ID: 55-0414)
Kalkcementpelare synlga i en av slänterna vid den nya vägen. (Bild-ID: 55-0415)
Vy österut från Vattholmavägen. Mer och mer av vägunderbyggnaden kommer på plats, men även material till bygget av GC-bron Dagermansgatan-Runebergsgatan. (Bild-ID: 55-0416)

GC-väg över Tycho Hedéns väg

Platssida | Upp
Kapade pålar vid det södra brofästet för GC-bron över Tycho Hedéns väg. (Bild-ID: 55-0404)
Även vid det norra brofästet har nu pålarna kapats. (Bild-ID: 55-0405)
Arbetena vid GC-brons mittstöd pågår. I förgrunden den något flyttade Tycho Hedéns väg. (Bild-ID: 55-0406)
En cylindrisk form ligger vid Tyckho Hedéns väg. (Bild-ID: 55-0407)
Den västra uppfarten för gång- och cykelvägen över Tycho Hedéns väg har byggts på med krossmassor. (Bild-ID: 55-0408)
Arbetsområdet vid bygget av GC-vägen över Tycho Hedéns väg sett från Vattholmavägen. (Bild-ID: 55-0409)

Gamla Uppsalagatan

Platssida | Upp
Vy västerut från Gamla Uppsalagatan. Närmast i bild har det bildats en mindre insjö av smältvatten. (Bild-ID: 55-0417)
Gjutformen för bron för Gamla Uppsalagatan byggs. (Bild-ID: 55-0418)

Råbyvägen

Platssida | Upp
Vy västerut från Råbyvägen. (Bild-ID: 55-0419)

GC-väg Nyby-Gränby

Platssida | Upp
Gjutformen för GC-tunneln under den förlängda Råbyvägen börjar bli färdig. (Bild-ID: 55-0420)
Gjutformen för GC-vägen Nyby-Gränby under den förlängda Råbyvägen, här sedd söderifrån. (Bild-ID: 55-0421)
En del av vägporten för GC-vägen Nyby-Gränby under Bärbyleden har gjutits. (Bild-ID: 55-0422)
Råbyvägens förlängning strax norr om GC-vägen Nyby-Gränby. I bortre delen av bilden kan man skymta den kommande anslutningspunkten för Österleden. (Bild-ID: 55-0427)
Österledens anslutningspunkt till den förlängda Råbyvägen. Vy från väster. (Bild-ID: 55-0428)
Arbeten med Råbyvägens förlängning. Till vänster vägporten för GC-vägen Nyby-Gränby. (Bild-ID: 55-0429)

Österleden

Platssida | Upp
Österledens framtida anslutning till rondellen med Bärbyleden syns här från Gränbyhållet. (Bild-ID: 55-0423)
Släntsjutering i närheten av cirkulationsplatsen vid Österleden. (Bild-ID: 55-0424)
Cirkulationsplatsen vid Österleden. (Bild-ID: 55-0425)
Jordvall som kommer att utgöra en del av bullerskyddsvallen längs den nya vägens södra sida. (Bild-ID: 55-0426)