Bärbyleden 3 genom Uppsala
E4 Motorväg
55 Bärbyleden
Platser
Datum
Collage
Register
Om bilderna
Kontakt
Uppdateringar
e455.se

9 december 2005

Bilder från hela byggområdet. Första etappen av tunnelfundamentet vid Lötenkullen har gjutits, liksom bron för Råbyvägen. Pålning sker också för bron vid Gamla Uppsalagatan.

Platser: Lötenkullen, Ostkustbanan och Vattholmavägen, GC-väg över Tycho Hedéns väg, Gamla Uppsalagatan, GC-väg Kastellparken-Lagerlöfsparken, Råbyvägen, GC-väg Nyby-Gränby, Österleden

Lötenkullen

Platssida | Upp
Tunnelbyggena vid Lötenkullen fortskrider, en första etapp av bottenplattan har nu gjutits. (Bild-ID: 55-0232)
Den flyttbara byggkranen har flyttats in på den nygjutna plattan och arbetet med nästa etapp har påbörjats. (Bild-ID: 55-0233)
Tunnelbygget från ovan. (Bild-ID: 55-0234)
Armering av den andra etappen av bottenplattan. (Bild-ID: 55-0235)
Ytterligare en del av bottenplattan återstår sedan att gjuta. (Bild-ID: 55-0236)
Öster om tunnelbygget har nu vägen börjat ta form. (Bild-ID: 55-0237)
Bärbyleden mellan Lötenkullen och Ostkustbanan sedd från Tycho Hedéns vägs södra sida. (Bild-ID: 55-0238)
Slänten vid Lötens gård håller på att justeras. (Bild-ID: 55-0239)

Ostkustbanan och Vattholmavägen

Platssida | Upp
Vy österut från Vattholmavägen. Närmast på andra sidan järnvägen har men förutom brobygget också (till vänster i bild) förjat anlägga en dagvattendamm som skall vara en del av systemet för att skydda grundvattnet från föroreningar från vägen. (Bild-ID: 55-0242)
Bygget av järnvägsbroar för Ostkustbanan har påbörjats så smått. (Bild-ID: 55-0243)
Byggnaden omedelbart öster om Vattholmavägen i vägområdet har nu rivits. (Bild-ID: 55-0244)
Öster om Vattholmavägen pågår grundförstärkning. (Bild-ID: 55-0245)
Ett och ett halvt rivningshotat hus återstår nu vid Vattholmavägen. (Bild-ID: 55-0246)
Rampen från Tycho Hedéns väg byggs nu även strax söder om Runebergsgatan. (Bild-ID: 55-0247)
Schaktning pågår ännu där rampen från Tycho Hedéns väg skall ansluta till Bärbyleden västerut. (Bild-ID: 55-0248)
Rampens kurva in under sig själv börjar nu bli synlig. (Bild-ID: 55-0249)

GC-väg över Tycho Hedéns väg

Platssida | Upp
Ramper för den nya GC-bron över Tycho Hedéns väg öster om järnvägen har ny börjat byggas på båda sidor av vägen. (Bild-ID: 55-0240)
Ramperna har byggts, men ännu har inte själva brobygget över den mycket trafikerade vägen börjat. (Bild-ID: 55-0241)

Gamla Uppsalagatan

Platssida | Upp
Vy österut från Gamla Uppsalagatan. I förgrunden pålning för norra brofästet till bron för Gamla Uppsalagatan. (Bild-ID: 55-0250)
Förberedande arbeten med bron för Gamla Uppsalagatan i den djupa schaktgropen omedelbart öster om Gamla Uppsalagatans förbifartsväg. Vy åt sydost. (Bild-ID: 55-0251)
Pålar som skall användas vid brobygget för Gamla Uppsalagatan. (Bild-ID: 55-0252)
En grävmaskin nere i schaktgropen öster om Gamla Uppsalagatan. (Bild-ID: 55-0253)
En maskin för grundförstärkning strax öster om Gamla Uppsalagatan. (Bild-ID: 55-0254)
Bron för GC-vägen Kastellparken-Lagerlöfsparken sedd från Gamla Uppsalagatan. (Bild-ID: 55-0255)

GC-väg Kastellparken-Lagerlöfsparken

Platssida | Upp
Bron sedd från nuvarande GC-väg. (Bild-ID: 55-0256)
Runebergsgatan läggs om i en något nordligare sträckning vid passagen med GC-vägen Kastellparken-Lagerlöfsparken. (Bild-ID: 55-0270)

Råbyvägen

Platssida | Upp
Bron för Råbyvägen är nu gjuten och ramper upp till den har börjat byggas, här den södra. (Bild-ID: 55-0257)
Råbyvägsbron, vars gjutform nu har börjat rivas. Vy västerifrån. (Bild-ID: 55-0258)
Den norra rampen till bron för Råbyvägen. (Bild-ID: 55-0259)

GC-väg Nyby-Gränby

Platssida | Upp
Bygget av en GC-tunnel under den nya sträckningen av Råbyvägen. (Bild-ID: 55-0260)
Den nya sträckningen av Råbyvägen nordost om GC-vägen Nyby-Gränby. (Bild-ID: 55-0261)
Bron för Råbyvägen sedd från GC-vägen Nyby-Gränby. (Bild-ID: 55-0262)
Den nya sträckningen av gång- och cykelvägen under Bärbyleden. (Bild-ID: 55-0263)

Österleden

Platssida | Upp
Österledens anslutning från sydost till cirkulationsplatsen med Bärbyleden. (Bild-ID: 55-0264)
Vy åt nordväst längs Österledens ursprungliga sträckning vid den nya cirkulationsplatsen. (Bild-ID: 55-0265)
Vy västerut från Österleden. Den nya cirkulationsplatsen med anslutningen av Österleden från sydost till vänster. (Bild-ID: 55-0266)
Trafikplats Bärbyleden sedd från Österleden, belyst av en lågt stående decembersol. (Bild-ID: 55-0267)
Jordvallarna öster om Österleden vid f.d. halkbanan. (Bild-ID: 55-0268)
Österledens anslutning från Gamla Uppsala till Råbyvägens förlängning vid Österledens nuvarande korsning med Runebergsgatan. (Bild-ID: 55-0269)