Bärbyleden 3 genom Uppsala
E4 Motorväg
55 Bärbyleden
Platser
Datum
Collage
Register
Om bilderna
Kontakt
Uppdateringar
e455.se

4 november 2005

Gjutning av första etappen av tunnelfundamentet vid Lötenkullen närmar sig, samtidigt som grundvattenskydd läggs ut öster om åsen. Vid järnvägen/Vattholmavägen har rampen från Tycho Hedéns väg börjat byggas. Djupa schakter vid Gamla uppsalagatan förbereder den nya bron där. Broarna för GC-vägen Kastellparken-Lagerlöfsparken och Råbyvägen börjar ta form liksom även Råbyvägens nya förlängda sträckning ut till cirkulationsplatsen med Bärbyleden.

Platser: Lötenkullen, Ostkustbanan och Vattholmavägen, GC-väg över Tycho Hedéns väg, GC-väg Dagermansgatan-Runebergsgatan, Gamla Uppsalagatan, GC-väg Kastellparken-Lagerlöfsparken, Råbyvägen, GC-väg Nyby-Gränby, Österleden

Lötenkullen

Platssida | Upp
Vid tunnelbyggena genom Lötenkullen har man nu börjat med gjutform och armering av bottenplattan. (Bild-ID: 55-0178)
Öster om tunnelbyggena har man lagt ut grundvattenskydd. (Bild-ID: 55-0179)
Detalj av gjutformen vid tunnelbygget. (Bild-ID: 55-0180)
Vy österut från Lötenkullen. Kabeldiket för den nedgrävda kraftledningen är nu igengrävt, men de tre västligaste stolparna med ledningar står fortfarande. (Bild-ID: 55-0181)
Vy österut från lötenkullen, översikt över arbetena med den nya vägen. De två broprojekt som kan skymtas är närmast GC-bron Kastellparken-Lagerlöfsgatan och bakom denna bron för Råbyvägen. (Bild-ID: 55-0182)
Vy österut mot Lötens gård och Löten, och vägbygget mellan dessa. Längst till höger i bild kan man också se stålspånt slagen i marken som har samband med byggandet av järnvägsbroar för Ostkustbanan. (Bild-ID: 55-0183)
Tunnelbygget vid Lötenkullen sett uppifrån. (Bild-ID: 55-0184)
Armeringen är en mycket viktig del vid bygget av tunneln. (Bild-ID: 55-0185)
Grundvattenskyddet som har lagts ut öster om den blivande tunnelpassagen genom åsen. (Bild-ID: 55-0186)
Grundvattenskyddet öster om åsen, här sett västerut. (Bild-ID: 55-0187)
Vattenskyddet färst i kanterna med bockade metallstänger som slås ner genom materialet. (Bild-ID: 55-0188)
En grävmaskin i backen mellan Ostkustbanan och Lötenkullen. (Bild-ID: 55-0189)
Det blir en ganska kraftig stigning mellan passagen under Ostkustbanan och tunneln genom Lötenkullen på den nya vägen. (Bild-ID: 55-0190)
Den tillfälliga vägen till Lötens gård passerar nu tvärs över schakten för den nya vägen. (Bild-ID: 55-0191)
Bullerskyddsvallen vid Lötens gård börjar anta sitt mera slutgiltiga utseende. (Bild-ID: 55-0192)
Allra närmast Ostkustbanan har man inte schaktat ut alla lermassor ännu. (Bild-ID: 55-0193)

Ostkustbanan och Vattholmavägen

Platssida | Upp
Förbigångsspåret på Ostkustbanan vid Bärbyledsbygget. På andra sidan järnvägen har bygget av järnvägsbroarna börjat. (Bild-ID: 55-0196)
Vy från Vattholmavägen mot Lötenkullen. (Bild-ID: 55-0197)
Ännu står det tre rivningsdrabbade husen kvar vid vägbygget. (Bild-ID: 55-0198)
Vy österut från Vattholmavägens korsning med Runebergsgatan. Förberedelserna har börjat för att bygga rampen från Tycho Hedéns väg, som här gör en sväng in under sig själv för att ansluta till Bärbyleden västerut. (Bild-ID: 55-0199)
Även här används förstärkning med kalkcementpelare. (Bild-ID: 55-0200)

GC-väg över Tycho Hedéns väg

Platssida | Upp
Rampen för trafik från Tycho Hedéns väg till Bärbyleden västerut har börjat byggas vid Tycho Hedéns väg strax öster om Vattholmavägen. (Bild-ID: 55-0194)
Vy åt sydost från Vattholmavägen över Tycho Hedéns väg. Här under bro kommer det att bli enkelriktat då nordvästgående trafik viker av på rampen som byggs till vänster. (Bild-ID: 55-0195)

GC-väg Dagermansgatan-Runebergsgatan

Platssida | Upp
Vy från husen vid Dagermansgatan västerut mot bygget av Bärbyleden. Den nya vägen kommer att gå ganska nära vissa av husen på Dagermansgatan. (Bild-ID: 55-0206)

Gamla Uppsalagatan

Platssida | Upp
Vy västerut från Gamla Uppsalagatan i norra delen av vägbyggesområdet. (Bild-ID: 55-0201)
Bygget på västra sidan om Gamla Uppsalagatan närmast Dagermansgatan. Här, liksom i den norra delen av byggområdet vid Gamla Uppsalagatan pågår arbeten med grundförstärkning. (Bild-ID: 55-0202)
Vy österut från Gamla Uppsalagatan. Området omedelbart öster om Gamla Uppsalagatan håller på att schaktas ur. (Bild-ID: 55-0203)
Schaktgrop ungefär där Gamla Uppsalagatan tidigare gick och där en bro för samma gata nu skall byggas. (Bild-ID: 55-0204)
Vy från Gamla Uppsalagatan mot bygget av bron för GC-vägen Kastellparken-Lagerlöfsparken. (Bild-ID: 55-0205)

GC-väg Kastellparken-Lagerlöfsparken

Platssida | Upp
GC-vägens nuvarande passage under Runebergsgatan. Denna gata kommer att läggas om i en ny, nordligare sträckning på denna plats för att GC-vägen som sedan kommer att gå på bro över bärbyleden skall kunna komma ner från bron och gå in under Runebergsgatan. (Bild-ID: 55-0207)
Den nya bron för GC-vägen håller på att byggas. (Bild-ID: 55-0208)
Vy från GC-vägen Kastellparken-Lagerlöfsparken mot bygget av bron för Råbyvägen. (Bild-ID: 55-0209)

Råbyvägen

Platssida | Upp
Bron för råbyvägen håller på att byggas, här sedd söderifrån. (Bild-ID: 55-0210)
Bron för Råbyvägen, sedd västerifrån. (Bild-ID: 55-0211)
Jordvallarna strax söder om Råbyvägen håller på att flyttas. Till vänster syns vallarna som lades upp i inledningsskedet av bygget, till höger jordvallar som ligger närmare vägen. Området vid kraftledningen kan bli aktuellt för nybyggnation av bbostäder. (Bild-ID: 55-0212)

GC-väg Nyby-Gränby

Platssida | Upp
Passagen för GC-vägen Nyby-Gränby under Bärbyleden. (Bild-ID: 55-0213)
Bron för Råbyvägen sedd från GC-vägen Nyby-Gränby. (Bild-ID: 55-0214)
Ett vägarbetsfordon parkerat mellan den nya och gamla sträckningen av GC-vägen Nyby-Gränby. (Bild-ID: 55-0215)
Vy österut i Bärbyledens sträckning fårn CG-vägen. (Bild-ID: 55-0216)
GC-vägen Nyby-Gränby ska också passera under Råbyvägen i ny sträckning parallell med nuvarande Runebergsgatan. (Bild-ID: 55-0217)
Bygget av GC-tunnel under Råbyvägens förlängning. (Bild-ID: 55-0218)
Vy västerut från GC-vägens passage av blivande Råbyvägens fortsättning österut från bron över Bärbyleden. (Bild-ID: 55-0219)
Den nya sträckningen av Råbyvägen norr om GC-vägen Nyby-Gränby. (Bild-ID: 55-0220)

Österleden

Platssida | Upp
Råbyvägen svänger vid österleden 90 grader för att ansluta i rondell med Bärbyleden. Mitt i kurvan ansluter Österleden från Gamla Uppsala. (Bild-ID: 55-0221)
Vy österut, Runebergsgatan i förgrunden. Österleden från Gamla Uppsala kommer från korsningen med Runebergsgatan att svänga svagt åt höger för att ansluta till Råbyvägen. (Bild-ID: 55-0222)
Österledens anslutning till Råbyvägen. Vy åt sydost. (Bild-ID: 55-0223)
Arbeten i Österledens ursprungliga sträckning mellan Runebergsgatan och det nya vattenverket. (Bild-ID: 55-0224)
Cirkulationsplatsen på Bärbyleden vid Österleden börjar ta form. I bakgrunden det nya vattenverket. (Bild-ID: 55-0225)
Råbyvägen/Österledens anslutning norrifrån till cirkulationsplatsen på Bärbyleden. (Bild-ID: 55-0226)
Vy västerut från Österleden och cirkulationsplatsen på Bärbyleden vars former börjar synas. (Bild-ID: 55-0227)
Cirkulationsplatsen med Österledens anslutning från sydost bakom stoppskylten. (Bild-ID: 55-0228)
Cirkulationsplatsens grund har byggts upp med grovt bergkross. (Bild-ID: 55-0229)
Vy österut från Österleden mot trafikplats Bärbyleden. (Bild-ID: 55-0230)
Öster om Österleden vid f.d. halkbanan har men på södra sidan av Bärbyleden lagt upp höga jordvallar. (Bild-ID: 55-0231)