Bärbyleden 3 genom Uppsala
E4 Motorväg
55 Bärbyleden
Platser
Datum
Collage
Register
Om bilderna
Kontakt
Uppdateringar
e455.se

10 oktober 2004

Denna dags bilder erbjuder en rundtur i det område där bärbyleden byggs, och här kan vi se lite hur det såg ut före bygget.

Platser: Ostkustbanan och Vattholmavägen, GC-väg Dagermansgatan-Runebergsgatan, Gamla Uppsalagatan, Råbyvägen

Ostkustbanan och Vattholmavägen

Platssida | Upp
Vy från Runebergsgatan söderut mot förbifartsvägen för Vattholmavägen som nu håller på att byggas. (Bild-ID: 55-0010)
Åker som kommer att tas i anspråk. Fastigheten i träddungen mitt i bild skall rivas för att ge plats åt rampen från Tycho Hedéns väg. Vattholmavägen syns till vänster och dess förbifartsväg under byggnation kan skymtas till höger. (Bild-ID: 55-0011)
Vy från Vattholmavägen mot Lötens gård och Lötenkullen. Den nya vägen kommer att gå nära intill gården för att ansluta till Tycho Hedéns väg som kan skymtas till vänster i bild. (Bild-ID: 55-0012)

GC-väg Dagermansgatan-Runebergsgatan

Platssida | Upp
Vägreservatet ungefär på den plats där en bro för gång- och cykelbana skall byggas mellan Dagermansgatan och Runebergsgatan. (Bild-ID: 55-0009)

Gamla Uppsalagatan

Platssida | Upp
Vy österut i från rondellen i korsningen mellan Runebergsgatan och Gamla Uppsalagatan. (Bild-ID: 55-0007)
Gamla Uppsalagatans passage genom vägreservatet mellan Nyby och Löten. Vy söderut. (Bild-ID: 55-0008)

Råbyvägen

Platssida | Upp
Vy från Råbyvägen västerut i den nya vägens sträckning. Ännu har inga arbeten påbörjats här. (Bild-ID: 55-0004)
Råbyvägen genom vägreservatet, vy norrut mot korsningen med Runebergsgatan. (Bild-ID: 55-0005)
Vy österut i den nya vägens sträckning från Runebergsgatan strax söder om korsningen med Råbyvägen. (Bild-ID: 55-0006)