Bärbyleden 3 genom Uppsala
E4 Motorväg
55 Bärbyleden
Platser
Datum
Collage
Register
Om bilderna
Kontakt
Uppdateringar
e455.se

22 maj 2005

Helgen 21-22 maj var tågtrafiken på Ostkustbanan mellan Uppsala och Gävle avstängd, bl.a. för att kunna koppla in det tillfälliga förbigångsspåret vid Bärbyledsbygget. Det tillfälliga spåret kommer att användas under tiden järnvägsbroarna över den nya Bärbyleden byggs.

Platser: Ostkustbanan och Vattholmavägen, Gamla Uppsalagatan

Ostkustbanan och Vattholmavägen

Platssida | Upp
Det tillfälliga förbigångsspåret på Ostkustbanan i hörjd med Lötens gård har nu kopplats in. På den västra sidan av järnvägen har byggena ännu inte kommit igång på allvar. (Bild-ID: 55-0045)
Kontaktledningsarbeten på förbigångsspåret. Tågtrafiken Uppsala-Gävle var avstängd denna helg. (Bild-ID: 55-0046)
Den tillfälliga förbifartsvägen för Vattholmavägen, vy åt nordost. Efter avverkning av skog kan man nu se husen i Nyby. (Bild-ID: 55-0047)
Äldre byggnad i närheten av Vattholmavägen i vägreservatet. Denna kommer att rivas. (Bild-ID: 55-0048)
Avverkade träd ligger på hög intill Vattholmavägen. (Bild-ID: 55-0049)

Gamla Uppsalagatan

Platssida | Upp
Vy västerut från Gamla Uppsalagatan. Utöver avverkning har ännu inga byggarbeten påbörjats här. (Bild-ID: 55-0050)
Vy österut från Gamla Uppsalagatan. Längre bort kan man se att jordmassor har schaktats ut till sidorna av vägområdet för att bilda bullerskyddande vallar. (Bild-ID: 55-0051)
Grushög vid Gamla Uppsalagatan. I bakgrunden Runebergsgatan med den jordvall som hänger samman med nedgrävningen av kraftledningen parallellt med vägbygget. (Bild-ID: 55-0052)
Där det översta jordlagret har schaktats bort börjar man förbereda för grundförstärkning. (Bild-ID: 55-0053)